Reklamační podmínky

Podmínky a informace o vracení zásilek a reklamace poškozeného zboží.

Vracení a reklamace zboží

Na zboží zakoupené v nášem e-shopu máte stejnou záruku jako v kamenném obchodě, proto naš reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím. U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do…“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např., je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do dvanácti měsíců od otevření.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Všechny prodávané výrobky splňují požadavky zákonů a jiných právních předpisů pro jejich prodej v České republice. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zásilka se při převozu může poškodit. V takovémto případě prosím postupujte dle pokynů níže.

Pokud je poškozený obal zásilky

Při převzetí si překontrolujte stav zásilky (neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, správný počet kusů).

Je-li zásilka neúplná nebo poškozená, zásilku nepřebírejte a do předávacího protokolu spolu s dopravcem zaznamenejte důvod nepřevzetí.

Nebude-li při převzetí poškozené, neúplné zásilky kupujícím sepsán škodní protokol s dopravcem, považuje se zásilka za doručenou bez poškození a v pořádku. Na pozdější reklamace ohledně poškození obalu nebo neúplnosti zásilky nebude brán zřetel.

Příjemce je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží.

Pokud je poškozené zboží, ale obal je neporušený

Zjistíte-li po rozbalení, že výrobek jeví známky poškození, výrobek neotevírejte a nepoužívejte.

!!! V případě známek užití a opotřebení výrobku nebude žádosti na vrácení peněz či výměně výrobku vyhověno. !!!

Poškození je nutné viditelně nafotit a zaslat fotografie na email naší zákaznické linky: etaloncosmetics@gmail.com.

V emailu uveďte číslo objednávky nebo číslo faktury.

Uveďte, zda byl či nebyl poškozen obal a zda-li si přejete vrátit platbu nebo vyměnit výrobek.

V případě žádosti o vrácení peněz, uveďte do emailu i své číslo účtu.

V případě schválení výměny za nový výrobek, má kupující povinnost předat poškozený výrobek dopravci zabalený tak, aby nedošlo k dalšímu poškození, se všemi doklady a příslušenstvím, které zásilka obsahovala.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VYPLÝVAJÍCÍ Z POVAHY ZBOŽÍ A NEVHODNÉHO
ZPŮSOBU UŽITÍ

Etaloncosmetics.com nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u etaloncosmetics.com (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplácení) a vyplněný formulař pro reklamace nebo vracení zboží.

Při uplatnění reklamace vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace, a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (např. z hygienických důvodů) a zboží nepřevzato.

V případě uznané reklamace vrátíme na účet částku za reklamovaný produkt nebo pošleme nový produkt. Dle naší domluvy a to do 14 kalendarních dnů od uznaní reklamace.

Berte, prosím, na vědomí, že otevřené a použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet.